Doporučujeme

PULNEX na mravence 350 g

Cena bez DPH 114,00 Kč
(4,40 EUR)
Cena s DPH 137,94 Kč
(5,32 EUR)
Kód zboží ART00650
Výrobce: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Dostupné množství 51-100 ks
Tento produkt nelze zakoupit

Insekticidní popraš určený k hubení všech druhů škodlivého a obtížného hmyzu (švábů, rusů, blech, štěnic apod.) v domácnostech, ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod. Používá se bez jakýchkoliv dalších úprav. Velice účinný na mravence.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png

Označení rizik

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Preventivní opatření

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401 Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
P260 Nevdechujte prach.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy.
Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními předpisy.
Obsah/obal odstraňte v souladu s národními předpisy.
Obsah/obal odstraňte v souladu s mezinárodními předpisy.
EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Forma přípravku Popraš
Forma balení Plastová nádoba
Účinná látka permethrin
Cílový druh Mravenci
Objem 350 g
Typ přípravku Insekticid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku