Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

XILIX GEL CURATIF FONGI PLUS

Doporučujeme Profi
XILIX GEL CURATIF FONGI PLUS

Kód zboží: ART00893

Výrobce: ADKALIS (Berkem Group)

Objednáno: více než 4000l Termín dodání 05/2024

Hlídací pes

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Proti hmyzu, houbám a termitům.

V případě dotazů volejte na tel. +420 725 724 655, pan Skyba Milan, milan.skyba@slom.cz, který Vám poskytne bližší informace a doporučí i odborné firmy, které přípravek aplikují.

Složení:
Permethrin (CAS 52645-53-1) 0.51%m/m (4.13g/l), Propikonazol (CAS 60207-90-1) 1.17%m/m (9.5g/l), Alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (CAS 61789-18-2): 0.0001% m/m (0.0008g/l)

Účinný proti: 
- dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes (hnědé a bílé hnilobě),
- dřevokaznému hmyzu (tesaříkům, hrbohlavým, červotočům) a
- termitům
K preventivní impregnaci a k sanaci napadeného dřeva a dřevěných stavebních konstrukcí.

Dosažené výsledky přípravku XILIX GEL CURATIF FONGI+ byly stanoveny:
- podle normy EN599 (Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva
- Kritéria posuzování účinnosti preventivních ochranných prostředků na dřevo na základě biologických testů), aby bylo možné garantovat ochranu dřeva před riziky ve třídách použití 1, 2 a 3.1 definovaných normou EN335, tedy na základě normalizovaných testů preventivní účinnosti:

- EN46 proti tesaříkům,
- EN118 proti termitům,
- a EN113 proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes,

- a podle normy EN14528 (Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kriteria účinnosti přípravků k ošetření napadeného dřeva na základě biologických testů) na základě normalizovaných testů účinnosti proti:

- EN22 proti tesaříkům,
- EN370 proti červotočům.

Tyto testy účinnosti byly provedeny pomocí zkoušky zrychleného zrání EN73 (test odpařování) s cílem garantovat trvanlivost účinku přípravku XILIX GEL CURATIF FONGI+.

Způsob aplikace
Ošetření se prování povrchovou aplikací (natíráním, postřikem) a/nebo injektáží. Účinek je okamžitý a optima dosáhne po zaschnutí.
Přípravek XILIX GEL CURATIF FONGI+ neovlivňuje vzhled dřeva. Kompatibilní se všemi druhy konečných úprav.

 Preventivní ošetření
Aplikujte stříkáním nebo natíráním. Zvýšenou pozornost věnujte dřevu zabudovanému ve zdi, spojům a opěrným bodům. (Upozornění: při použití příliš vysokého tlaku nemusí gel správně přilnout na dřevo, což může mít za následek horší penetraci.)

 Sanační ošetření
Aplikujte nízkotlakovým stříkáním. Zvýšenou pozornost věnujte dřevu zabudovanému ve zdi, spojům a opěrným bodům.
Před aplikací na masivní nebo lepené dřevo proveďte sondování, odstranění napadených částí, broušení případných starých nátěrů, kartáčování a odstranění prachu, apod.
Veškeré nesoudržné dřevo, musí být odstraněno.
Pouze povrchová aplikace přípravku XILIX GEL CURATIF FONGI+ je dostačující mimo následující případy, kdy je nutné navíc přistoupit k
impregnaci injektáží:
- trámy o obvodu větším než 800 mm, pokud je současně kratší strana profilu delší než 100 mm,
- kulatina o průměru větším než 300mm.

Dřevo zazděné či jinak nepřístupné ošetřete injektáží nebo inokulací.
V místech rozsáhlého napadení a jeho okolí se přípravek nanáší hloubkovou injektáží.

Spotřeba
Preventivní ošetření : - 200 g/m2
Sanační ošetření : - 245 g/m2 (aplikace stříkáním + injektáží)
- 450 g/m2 (aplikace pouze stříkáním)
Spotřeba přípravku XILIX GEL CURATIF FONGI+ závisí na druhu dřeva, průřezu a na způsobu aplikace přípravku. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

Identifikace nebezpečnosti:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (EUH066).
Senzibilizaci kůže, Kategorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Nebezpečný pro vodní prostředí - Akutně, Kategorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronicky, Kategorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se jiných produktů přítomných v místnosti.

Signální slovo :
VAROVÁNÍ

/files/fck_userfiles/image/symbols/xilix.png

Standardní věty o nebezpečnosti :
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce :
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s
místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Další nebezpečnost
V případě prašnosti, která je důsledkem některých mechanických činností (pískování, řezání atd.) může vzniklý prach při inhalaci nebo kontaktu s očima způsobit podráždění.
Směs neobsahuje "Látky vzbuzující velké obavy" (SVHC) >= 0,1 % zveřejňované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu článku 57 nařízení REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Směs nesplňuje kritéria platná pro směsi PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006.

Proškolené firmy XILIX
Chráníme Dřevo Šumperk p.Kocián, Hylák
Chytré střechy Dobronín p.Henzel
Delib Liberec p.Tomaščík
Deraplan Most
Dezinsekta Plzeň p.Rodina, Zíka
AC Technik Plzeň p.Kadlec
Cultural Service Frýdek Místek p.Kubizna
IVPS Group Hostivice p.Peroutková
Sruby Pacák Čeladná p.Pacák
Střechy Kostelecký Brno (Troubsko) p.Kostelecký
Tignum Praha p.Hejda, Los
Woodworking pro Hradec Králové p.Pjentak
Pozemní Stavby Plzeň/Klatovy p.Kruml
Beton CB Dubičné p.Pouzar
Tech wood protect Šumperk p.Klimeš
Osetreniedreva.sk Svidník p.Petraník
Dezira Libichov (Luštěnice) p.Tichý
Střechy B&B Zásmuky (Kolín) p.Bargár
Ekowood Opava p.Peršin

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Forma balení Kovová nádoba s patentním uzávěrem

Skupiny Profesionál

Objem 20 l

Účinná látka Permethrin, Propikonazol, Alkyl

Forma přípravku Gel

Zařazení PROFI

Cílový druh Dřevokazné houby, tesařík, hrbohlavý, červotoč

Počet kusů v balení pro větší odběr 32 plechových kanystrů

Typ přípravku Insekticid, fungicid

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena