Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Cytrol Super SG

Cytrol Super SG

Kód zboží: ART00846

Výrobce: AGROCHEMA, družstvo

Dostupné množství: více než 100 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Je dodáván ve formě světlešedých granulí. Zapaluje se prskavkou vloženou do krabičky s dýmovnicí. Přípravek používáme v uzavřených, dobře utěsněných prostorách. Dýmovnice je vhodná k ošetření prostor, kde běžná konvenční aplikace není možná, jako jsou např. prázdné sklady, sila, prázdné stáje a kravíny, apod. Dýmovnici lze rovněž použít pro fumigaci prázdných transportních kontejnerů, železničních vagónů, potravinářských zařízení jakou pekárny, mlýny apod. Před dýmováním je nutné odstranit všechny nezabalené potraviny, krmiva, zvláště pak akvária pro vodní živočichy, odvést domácí zvířata a zabránit vstupu nepoučeným osobám, především dětem. Insekticidní zásah dýmováním patří k vysoce ekonomicky výhodným - v poměru účinné látky k objemu ošetřovaného prostoru, a to i vzhledem k okolnosti, že dým pronikái i do míst těžko jinak dostupných.

Jedna dýmovnice má kubaturu na 250 - 500 m3 (lezoucí hmyz) nebo 1000m3 (létající hmyz) v prázdných uzavřených prostorách.

/files/fck_userfiles/image/symbols/var_flame_war_env.png

Klasifikace nebezpečnosti

H228 Hořlavá tuhá látka.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
P342  Při dýchacích potížích: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312  Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P370 V případě požáru: malé požáry lze hasit pěnou CO2, v případ nebezpečí z prodlení vodou, halogenovým přístrojem. Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Počet kusů v balení pro větší odběr 24 ks

Hmotnost produktu 120 g

Forma přípravku Dýmovnice

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Účinná látka 7,5g cypermethrin a 2,5g piperonylbutoxid

Typ přípravku Insekticid

Zařazení přípravku Biocid

Zařazení PROFI

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Alternativní Zobrazit vše

Doporučujeme
Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g

Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g

Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních…

268,62 Kč

222,00 bez DPH

Detail
Doporučujeme
Nejprodávanější
Dýmovnice Dobol Fumigator 20 g

Dýmovnice Dobol Fumigator 20 g

Přípravek Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních…

429,55 Kč

355,00 bez DPH

Detail

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena