Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g

Doporučujeme
Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g

Kód zboží: ART00677

Výrobce: Kwizda France

Dostupné množství: více než 5000ks

268,62 Kč (10,72 EUR)

222,00 Kč bez DPH (8,86 EUR)

Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř, obsahující jemně rozptýlené částečky aktivní látky, která proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechny druhy létajícího a lezoucího hmyzu.

Lezoucí hmyz (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci): jeden 10 g fumigator na 25 -
65 m3 (ca. 10 - 25 m2).

Létající hmyz (mouchy, komáři) a prachoví roztoči: jeden 10 g fumigator na 90 - 170 m3 (ca.
35 - 70 m2).

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dobol.png

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.   
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování mlhy.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platné legislativy.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz, švábovití

Forma přípravku Aerosolová dýmovnice

Účinná látka cyfenothrin

Forma balení Plastová nádoba

Počet kusů v balení pro větší odběr 30 ks

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Alternativní Zobrazit vše

Doporučujeme
Nejprodávanější
Dýmovnice Dobol Fumigator 20 g

Dýmovnice Dobol Fumigator 20 g

Přípravek Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních…

429,55 Kč

355,00 bez DPH

Detail

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena