Profi

PROTECT SEWER s očkem voskovaný 120g

Cena bez DPH 29,00 Kč
(1,15 EUR)
Cena s DPH 35,09 Kč
(1,39 EUR)
Kód zboží ART00576
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství 51-100 ks

Nástraha ve formě voskového bloku k použití do kanalizační sítě s očkem, na hubení potkanů s ochranou Bitrex. Cena za 1 kg

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.   
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal podle platné legislativy.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Forma balení Papírová krabice
Účinná látka bromadiolon
Forma přípravku Parafinové bloky
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Hmotnost produktu 120 g
Počet kusů v balení pro větší odběr 100 ks
Typ přípravku Rodenticid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku