PROPAL HERKULES S

Cena bez DPH 130,00 Kč
(5,17 EUR)
Cena s DPH 157,30 Kč
(6,26 EUR)
Kód zboží ART00367
Výrobce: Asplant - Skotniccy Sp.J.
Dostupné množství 1-5 ks

Aerosolový insekticidní přípravek určený k hubení veškerého lezoucího hmyzu v místnostech (zejména: rusů, švábů, blech, štěnic, mravenců faraónů, rybenek apod.). Nádoba je vybavena speciální prodlužovací trubičkou, zvláště užitečnou pro aplikaci přípravku v těžce přístupných místech. Přípravek je účinný proti vosám.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-flame_prost.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Obecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Provence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Skladování:
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Odstranění:
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Účinná látka d-tetrametrin - cifenotrin
Forma přípravku Postřik
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Objem 0,300 l
Forma balení Sprej
Typ přípravku Insekticid
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku