Profi Výprodej

Fourmidor 25 g

Cena bez DPH 648,00 Kč
(25,38 EUR)
Cena s DPH 784,08 Kč
(30,71 EUR)
Kód zboží ART00473
Výrobce: BASF spol. s r.o.
Dostupné množství 1-5 ks

Nástraha na mravence ve formě gelu. Cena je za 1 kus!

Výstražný symbol nebezpečí:
/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png

Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):
P391 Uniklý produkt seberte.
Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 24 ks
Cílový druh Mravenci
Forma přípravku Gel
Hmotnost produktu 25 g
Účinná látka Fipronil
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku