Výprodej

Fungispray s bělícím účinkem 500 ml

Cena bez DPH 50,00 Kč
(1,99 EUR)
Cena s DPH 60,50 Kč
(2,41 EUR)
Kód zboží ART00181
Výrobce: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
Dostupné množství 1-5 ks

Přípravek k likvidaci plísní s bělícím účinkem.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-warning.png

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Forma balení Sprej
Forma přípravku Postřik
Cílový druh Plísně
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku