Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

ODOR LOCK - Mikrobiologický odstraňovač zápachu

ODOR LOCK - Mikrobiologický odstraňovač zápachu

Kód zboží: ART00924

Výrobce: ORMA S.R.L.

Dostupné množství: 11-50 ks

536,03 Kč (21,40 EUR)

443,00 Kč bez DPH (17,68 EUR)

Produkt formulovaný podle evropské směrnice 2000/54 / ES s nepatogenními mikroorganismy, určený k odstranění zápachu ve všech typech provozů.

Odor Lock je vynikající prostředek k odstranění pachů z uhynulých těl a hnijících organických látek uvnitř odtoků, potrubí a zhutňovačů atd. Lze jej nastříkat před odstraněním uhynulých těl hlodavců, aby se zabránilo zápachu. Může být také použit po odstranění trusu holubů nebo netopýrů.

VAROVÁNÍ

/files/fck_userfiles/image/symbols/GHS07.png

H-věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313 P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními nařízeními
Doplňkové informace o nebezpečnosti: EUH 208 Obsahuje (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one(2634-33-5)). Může vyvolat alergickou reakci.

Technické informace

Forma balení Sprej

Objem 1 litr

Forma přípravku Postřik

Počet kusů v balení pro větší odběr 15 ks

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena