Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Biopren BFS 6 EC koncentrovaná emulze proti štěnici domácí a bleše

Profi
Biopren BFS 6 EC koncentrovaná emulze proti štěnici domácí a bleše

Kód zboží: ART00667

Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.

Dostupné množství: 51-100 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Vlastnosti:

Moderní formulace zaručuje vynikající vypudivost a zároveň dlouhotrvající účinnost pomocí účinné látky S – metoprén, regulátoru růstu hmyzu, který přeruší vývojové stádium jedinců. Přípravek je vhodný i na škůdce, kteří jsou rezistentní na syntetické pyretroidy.  

Biocidní výrobek používejte bezpečně!  

Výhodou jsou nízké náklady na použití. Cena za 5 litrů jíchy již od 94 Kč. Stačí rozmíchat 20 ml přípravku do 5 litrů vody.

Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 46637/2011/SOZ, ze dne 29.6. 2011

Použití:

V uzavřených prostorách proti štěnici domácí, blechám a lezoucímu hmyzu

Účinná látka:

67430 mg/kg S - metoprén;  48140mg /kg pyretrin ; 101730mg/kg PBO;  

Návod na použití:

Přípravek účinkuje dotykem. Právě proto je důležité důkladně ošetřit všechny napadené plochy. Pracovním roztokem rovnoměrně zvlhčete plochy.  
Před použitím protřepte a po odlití určeného množství obal důkladně uzavřete. Postřikovač naplňte do poloviny vodou a podle návodu odměřte přesné množství Biopren®  BFS 6 EC koncentrované emulze a nalijte do postřikovače. Následně doplňte požadovaný objem vodou řádně rozmíchejte a  uzavřete postřikovač. Roztok je třeba do 24 hodin použít. Rozprašujte rovnoměrně a cíleně na cestičky, úkryty a výskyt hmyzu. Není pravděpodobné, že  Biopren®  BFS 6 EC poškozuje ošetřované povrchy, ale obzvláště při ošetření koberců a nábytkových potahů je potřebné si to na méně viditelné ploše ověřit. Při aplikaci na savé a porézní plochy se účinnost snižuje.

Na hubení štěnice domácí:

50 ml Biopren®  BFS 6 EC řeďte v 5 litrech vody, rozprašujte na rohy matrací, noční stolky, okolo konstrukcí postele, nábytek v okolí, stol, stoličky, zásuvky, zadní stěny obrazů, zrcadla. Také je důležité ošetřit lemování okolo stěn parket, linolea, koberců. Nerozprašujte na povlečení a šatní prádlo. Ale doporučujeme to v případě vyprání v 60 C stupňové vodě, jestliže to povoluje návod k textilii. Nerozprašujte na elektrická zařízení!

Dávkování:

5 l roztoku stačí na 100m2 plochy. Na dosažení maximální účinnosti rozpraš, opakujte po 2-3 týdnech. Při dodržení návodu je možné dosáhnout déletrvající čistoty.

Na hubení blech:

Roztokem především ošetřte podlahu a její otvory a následně stěny do výšky 1 m. Věnujte pozornost zejména obydlím domácích mazlíčků. Po rozpraši min 1 týden neumývejte podlahu. Po její umytí postup opakujte.

Dávkování:

20ml Biopren®  BFS 6 EC řeďte v 5 l vody. Roztok v průměru postačí na ošetření 100 m2 plochy.   Je možné dosáhnout i 8-9 měsíční účinnost.

Upozornění!   Neaplikujte  Biopren®  BFS 6 EC bezprostředně na lidi a na domácí zvířata!  
Po ukončení aplikace ochranného postřiku je možné znovu využívat prostor po důkladném vysušení plochy. Dodržujte návod na použití!

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-var-biopren.png

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 IF PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Technické informace

Objem 0,5 l

Cílový druh Štěnice, blechy

Účinná látka S - metoprén, pyretrin, PBO

Forma balení Plastová nádoba

Forma přípravku Koncentrát

Typ přípravku Insekticid

Zařazení přípravku Biocid

Zařazení PROFI

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena