Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Vulcan Fumer Max

Profi
Vulcan Fumer Max

Kód zboží: ART00957

Výrobce: PelGar s.r.o.

Dostupné množství: více než 200 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Dýmovnice je určena pro hubení obtížného létajícího a lezoucího hmyzu (moucha domácí, bzučivka zední, octimilka obecná, komáři, vosy, moli, blechy, štěnice domácí, mravenci, švábi, brouci, aj.) a skladištních škůdců (lesák skladištní, dospělci pilouse černého, aj.). Dýmovnici lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic (neobsazená lůžková oddělení), v průmyslových a obecních budovách a prostorech pro manipulaci s potravinami (skladování, výroba), apod. Přípravek lze také použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata).

NEBEZPEČÍ

/files/fck_userfiles/image/symbols/vykr_prost.png

Nebezpečnost pro lidské zdraví:
Skin Sens. 1 - H317


Nebezpečnost pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte znečištěnou kůži.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/ lékaře.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu, oxid uhličitý, práškové hasivo nebo
vodní mlhu.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.Dokumentace ke stažení

Technické informace

Zařazení PROFI

Zařazení přípravku Biocid

Skupiny Profesionál

Účinná látka Permetrin, Potassium Chlorate

Typ přípravku Insekticid

Počet kusů v balení pro větší odběr 24 ks

Forma přípravku Dýmovnice

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena