Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

SchwabEX fog

Profi
SchwabEX fog

Kód zboží: ART00547

Výrobce: FROWEIN GmbH & CO.

Dostupné množství: 51-100 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Aerosolový přípravek k použití jako sprej nebo jednorázová dýmovnice. Vhodné k hubení veškerého lezoucího a létajícího hmyzu.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-var_pros.png

Standardní věty o nebezpečnosti.
H229 Nádoba je pod tlakem a může prasknout při zahřátí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Objem 0,150 l

Forma přípravku Aerosol

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Účinná látka Permethrin, Pyrethrum extrakt

Typ přípravku Insekticid

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena