REBEL čmelíkostop 5 l

REBEL čmelíkostop 5 l
Cena bez DPH 846,00 Kč
(33,29 EUR)
Cena s DPH 1 023,66 Kč
(40,29 EUR)
Kód zboží ART00623
Výrobce: STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.
Dostupnost Není skladem

Přípravek určený k ochraně proti zevním parazitům - čmelíkům.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Cílový druh Čmelíci
Účinná látka deltamethrin,S-bioallethrin,fenoxycarb
Objem 5 l
Forma přípravku Postřik
Forma balení Sprej
Zařazení přípravku Biocid

Alternativní zboží

Přípravek určený k ochraně proti zevním parazitům - čmelíkům...
Cena s DPH 152,46 Kč
Cena bez DPH 126,00 Kč
S DPH: 6,00 EUR Bez DPH: 4,96 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku