Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PIRETROX 1 l

Profi
PIRETROX 1 l

Kód zboží: ART00741

Výrobce: BLEU LINE srl

Dostupné množství: 11-50 l

1 409,65 Kč (55,59 EUR)

1 165,00 Kč bez DPH (45,94 EUR)

PIRETROX je insekticidní přípravek s velmi rychlou smrtící účinností, kterou zajišťuje jeho účinná látka – přírodní pyrethrum. Přípravek je vhodný zejména pro situace, kdy není potřebná reziduální účinnost, v bytech, průmyslových objektech a ve veřejných budovách. Přípravek lze požívat proti létajícímu hmyzu (mouchám, komárům, tiplíkům, vosám aj.) a proti lezoucímu hmyzu (mravencům, rusům, švábům, blechám, proti vším mimo hostitele) na následujících místech:
V potravinářských provozovnách: restauracích, hotelích, podnicích veřejného stravování, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, mlékárnách, potravinářských skladech a prodejnách potravin, za předpokladu, že nebudou zasaženy nebalené potraviny a krmiva.
Ve veřejných institucích: zdravotnických zařízeních, školách, úřadech, kasárnách, kinech, veřejných knihovnách, ubytovnách apod.
V průmyslových objektech: ve skladech, výrobnách cigaret, v průmyslových provozech na zpracování dřeva, kůže, textilií apod.
V dopravních prostředcích: železničních vagonech, automobilech, vozech metra, autobusech, letadlech, osobních a nákladních lodích apod.
V objektech se zvířaty: na farmách, ve stájích, chovech psů, dostihových stájích apod.
Objektech občanské vybavenosti: v parcích, na ulicích, zahradách, kempincích, turistických zařízeních apod.
Přípravek může být úspěšně použit proti dospělým komárům, ukrytým ve vegetaci, živých plotech, křovinách, vysoké trávě apod. 

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-neb-cipex.png

OZNAČENÍ RIZIK:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P391 Uniklý produkt seberte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Technické informace

Typ přípravku Insekticid

Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Forma přípravku Koncentrát

Účinná látka přírodní pyrethrum čisté

Objem 1 litr

Forma balení Láhev

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena