Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PESTSTOP Dýmové tablety

Profi
PESTSTOP  Dýmové tablety

Kód zboží: ART00666

Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.

Dostupné množství: 11-50 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Formulace přípravku zaručuje okamžitou a jednoduchou aplikaci v těžce přístupných, uzavřených prostorách. Doporučujeme použít v kombinaci s postřikem. Vyprodukovaný dým vžene hmyz do aplikovaného postřiku. Proti štěnicím použít pouze jako doplňující přípravek k postřiku a mechanické očistě! Pokládat na nehořlavou podložku! Cena je za 1 krabičku, jež obsahuje 5 ks

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-7-9.png

Označení rizik
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může působit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Aby se zabránilo rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, používejte v souladu s návodem k použití.


Preventivní opatření
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít 
P308 + P311 Při expozici nebo podezření na ni: Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Technické informace

Typ přípravku Insekticid

Forma balení Krabička

Forma přípravku Tablety

Účinná látka cypermethrin

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz, švábovití

Zařazení přípravku Biocid

Počet kusů v balení 5 tablet (dýmovnic)

Počet kusů v balení pro větší odběr 32 krabiček v krabici

Schovat cenu TRUE

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: logo

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena