Profi

PESTSTOP COMBI 8 CS 9+3 AKCE

Cena bez DPH 17 134,00 Kč
(671,53 EUR)
Cena s DPH 20 732,14 Kč
(812,55 EUR)
Kód zboží ART00570
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupnost Není skladem

Mimořádná AKCE! Při zakoupení celého balení 12 ks obdržíte 3 ks ZDARMA a ušetříte tak 4290,- Kč!

Mikrokapsulovaná formulace zaručuje přípravku okamžitou a zároveň dlouhotrvající účinnost na všech typech povrchů. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-7-9.png

Označení rizik
H317 Může působit alergickou reakci kůže
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Preventivní opatření
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302 + P352 PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo tvorbě vyrážky: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpadPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Účinná látka cypermethrin, PBO
Forma přípravku Koncentrát
Forma balení Plastová nádoba
Typ přípravku Insekticid
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku