Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PESTSTOP B 10 EC

Profi
PESTSTOP B 10 EC

Kód zboží: ART00869

Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.

Dostupné množství: 6-10 l

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Širokospektrální vypuzující emulzní koncentrát zaručuje účinnou ochranu od škodlivého létajícího a lezoucího hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-7-9.png

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 Zamezte vdechování aerosolů..

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P391 Uniklý produkt seberte.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Tento materiál a jeho obal musí být odstraňovány jako nebezpečný odpad

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Typ přípravku Insekticid

Objem 1 litr

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Účinná látka tetrametrin

Forma přípravku Koncentrát

Forma balení Plastová nádoba

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: logo

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena