Profi

PESTSTOP B 10 EC

Cena bez DPH 2 133,00 Kč
(82,29 EUR)
Cena s DPH 2 580,93 Kč
(99,57 EUR)
Kód zboží ART00021
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství 1-5 l
Objednáno 11-50 l
Termín dodání 10/2019

Širokospektrální vypuzující emulzní koncentrát zaručuje účinnou ochranu od škodlivého létajícího a lezoucího hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-7-9.png

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 Zamezte vdechování aerosolů..

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P391 Uniklý produkt seberte.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Tento materiál a jeho obal musí být odstraňovány jako nebezpečný odpadPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Objem 1 litr
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Účinná látka tetrametrin
Forma přípravku Koncentrát
Forma balení Plastová nádoba
Typ přípravku Insekticid
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku