Profi

PERTEX 1 l

Cena bez DPH 921,00 Kč
(36,66 EUR)
Cena s DPH 1 114,41 Kč
(44,35 EUR)
Kód zboží ART00773
Výrobce: BLEU LINE srl
Dostupné množství 51-100 l

Emulgovatelný koncentrát založený na synergizovaném pyretroidu, určený zejména proti veterinárně významným členovcům vhodný k použití k ošeření stájí, hal, velkoprostorových skladů apod.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí (vážné poškození očí, kat. 1).
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci (kožní přecitlivělost, kat. 1).
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy (nebezpečný pro nebezpečí pro vodní prostředí, akutní, kat. 1).
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (nebezpečný pro nebezpečí pro vodní prostředí, chronický, kat. 1).
  
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P310 Okamžitě volejte toxikologické informační centrum nebo lékaře.
P501. Odstraňte obsah / obal pro zvláštní nebo nebezpečné sběrných místech odpadu.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 12 ks
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma přípravku Koncentrát
Účinná látka Permethrin, PBO
Objem 1 litr
Forma balení Láhev
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku