Profi

PERMEX 22 E 1 l

Cena bez DPH 1 411,00 Kč
(55,53 EUR)
Cena s DPH 1 707,31 Kč
(67,19 EUR)
Kód zboží ART00740
Výrobce: BLEU LINE srl
Dostupné množství 51-100 l

Tekutý insekticidní koncentrát obsahující permethrin, tetramethrin a piperonyl butoxid, proti mouchám, komárům, rusům a švábům a dalším druhům škůdců, pro použití v bytech i ve veřejném prostoru.

Přípravek PERMEX 22 E je vodní mikroemulzí účinných látek, kterými jsou syntetické pyrethroidy permethrin a tetramethrin, jejichž účinnost se vzájemně doplňuje a oba pyrethroidy jsou navíc synergizovány piperonyl butoxidem. Výsledkem je rychlá smrtící účinnost a prodloužená reziduální účinnost.

Přípravek PERMEX 22 E®je účinný proti létajícímu hmyzu, jako jsou komáři, mouchy, vosy pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci a proti lezoucímu hmyzu jako jsou blechy, rusi, švábi, mravenci, rybenky apod. Přípravek může být používán v ochraně veřejného zdraví, k ochraně zdraví domácích a hospodářských zvířat, k ochraně před škůdci v průmyslových provozovnách a objektech občanské vybavenosti, jako jsou úřady, školy, kina, divadla, čekárny, restaurace, obchody, potravinářské provozovny a výrobny,  letiště, nádraží,  hotely, průmyslové výrobny a dílny, kafilérie, jatka, chovech zvířat  apod.
V potravinářských provozovnách a výrobnách nesmí být přípravkem zasaženy potraviny a nápoje ani místa, plochy a jiné vybavení, které přichází do přímého kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy.
Přípravek může být používán ve všech typech dopravních prostředků.  


/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

OZNAČENÍ RIZIK:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma přípravku Koncentrát
Účinná látka permethrin technický, tetramethrin, PBO
Objem 1 litr
Forma balení Láhev
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku