Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Mythic Fendona Pack 3+1

Profi
Mythic Fendona Pack 3+1

Kód zboží: ART00662

Výrobce: BASF SE

Dostupné množství: 6-10 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Vysoce aktivní insekticid ve formě suspenzního koncentrátu se širokým spektrem účinnosti a velmi dobrou residuální aktivitou, k hubení lezoucího hmyzu, zejména proti štěnicím a švábům. Přípravek je účinný i proti hmyzu rezistentnímu vůči pyrethroidům.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-var_pros.png

H332 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ. H302 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ.
H317 MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU KOŽNÍ REAKCI. H400 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY.
H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.


P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, OCHRANNÉ BRÝLE A OBLIČEJOVÝ ŠTÍT. P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ VÝPARŮ.
P264 PO MANIPULACI DŮKLADNĚ OMYJTE VODOU A MÝDLEM.
P270 PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEJEZTE, NEPIJTE ANI NEKUŘTE.
P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTŘEDÍ.
P272 KONTAMINOVANÝ PRACOVNÍ ODĚV NEODNÁŠEJTE Z PRACOVIŠTĚ.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY A MÝDLA.
P333 + P313 DOJDE-LI K PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO OBJEVÍ-LI SE VYRÁŽKA: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/OŠETŘENÍ.
P363 PŘED OPĚTOVNÝM POUŽITÍM KONTAMINOVANÉ OBLEČENÍ VYPERTE.
P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: NECÍTÍTE-LI SE DOBŘE, VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: PŘENESTE POSTIŽENÉHO NA ČERSTVÝ VZDUCH  A PONECHTE JEJ V KLIDU V POLOZE VHODNÉ PRO POHODLNÉ DÝCHÁNÍ.
P330 VYPLÁCHNĚTE ÚSTA.
P501 ODSTRAŇTE OBSAH/OBAL JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Typ přípravku Insekticid

Účinná látka alfacypermetrin

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Forma přípravku Koncentrát

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena