Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

FOR BUG PLUS 500 ml

FOR BUG PLUS 500 ml

Kód zboží: ART00960

Výrobce: Denka International B.V.

Dostupné množství: 1-5 ks

330,33 Kč (13,17 EUR)

273,00 Kč bez DPH (10,88 EUR)

  • Speciálně navržen pro ošetření spár a trhlin
  • Není toxický, účinnou látkou je amorfní oxid křemičitý
  • Usmrtí štěnice dehydratací, nehrozí rezistence štěnic na přípravek
  • Funguje na všechna vývojová stádia, dospělce, nymfy i vajíčka
  • Výborný pro vytvoření bariéry
  • Profesionální i neprofesionální použití

Přípravek ve formě insekticidního a akaricidního aerosolu k přímému použití, k aplikaci nástřikem do trhlin a štěrbin na porézní i neporézní povrchy proti štěnicím Cimex lectularius a čmelíkům kuřím Dermanyssus gallinae. Je účinný na všechna vývojová stadia: dospělce, nymfy i vajíčka.

/files/fck_userfiles/image/symbols/ohen_vykr_ryba.jpg

VAROVÁNÍ

H-věty:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě
přesahující 50 °C
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Obsah/obal likvidujte v souladu se zákonem o odpadech ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Účinná látka Syntetický amorfní oxid křemičitý 1,67%

Typ přípravku Insekticid

Objem 0,5 l

Forma přípravku Aerosol

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0028522-0000

Cílový druh Štěnice a čmelíci

Forma balení Sprej

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena