Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

DEADYNA 1 l

Profi Výprodej
DEADYNA 1 l

Kód zboží: ART00738

Výrobce: BLEU LINE srl

Dostupné množství: 11-50 l

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Přípravek DEADYNA® je formulován jako vodní mikroemulze, obsahující dva syntetické pyretroidy: cypermethrin a tetramethrin, které zajišťují jeho dlouhou reziduální účinnost a rychlý smrtící účinek. 

Přípravek je účinný proti létajícímu hmyzu jako jsou komáři, mouchy, vosy, pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci, zavíječi, moli aj., proti lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, blechy, mravenci, rybenky a dále proti klíšťatům. Přípravek může být aplikován proti těmto škůdcům v obytných, průmyslových, výrobních a zemědělských objektech. Může být použit na všech místech a v každém prostředí, kde se tito škůdci vyskytují a při tom ohrožují zdraví lidí, obtěžují, působí ekonomické ztráty, nebo jiným způsobem škodí, včetně městských objektů, zdravotnických zařízení, potravinářských výroben a provozoven, Přípravek může být použit k hubení dospělých komárů ukrytých ve vegetaci na zahradách, v živých plotech, křovinách a v trávě.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-neb-cipex.png

OZNAČENÍ RIZIK:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P391 Uniklý produkt seberte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Technické informace

Forma balení Láhev

Objem 1 litr

Účinná látka cypermethrin čistý, tetramethrin čistý

Forma přípravku Koncentrát

Zařazení PROFI

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks

Typ přípravku Insekticid

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nově naskladněno

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena