Profi

DEADYNA 1 l

Cena bez DPH 932,00 Kč
(36,68 EUR)
Cena s DPH 1 127,72 Kč
(44,38 EUR)
Kód zboží ART00738
Výrobce: BLEU LINE srl
Dostupné množství 11-50 l
Přípravek DEADYNA® je formulován jako vodní mikroemulze, obsahující dva syntetické pyretroidy: cypermethrin a tetramethrin, které zajišťují jeho dlouhou reziduální účinnost a rychlý smrtící účinek. 

Přípravek je účinný proti létajícímu hmyzu jako jsou komáři, mouchy, vosy, pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci, zavíječi, moli aj., proti lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, blechy, mravenci, rybenky a dále proti klíšťatům. Přípravek může být aplikován proti těmto škůdcům v obytných, průmyslových, výrobních a zemědělských objektech. Může být použit na všech místech a v každém prostředí, kde se tito škůdci vyskytují a při tom ohrožují zdraví lidí, obtěžují, působí ekonomické ztráty, nebo jiným způsobem škodí, včetně městských objektů, zdravotnických zařízení, potravinářských výroben a provozoven, Přípravek může být použit k hubení dospělých komárů ukrytých ve vegetaci na zahradách, v živých plotech, křovinách a v trávě.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-neb-cipex.png

OZNAČENÍ RIZIK:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P391 Uniklý produkt seberte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma přípravku Koncentrát
Účinná látka cypermethrin čistý, tetramethrin čistý
Objem 1 litr
Forma balení Láhev
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku