Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Cytrol Dust 150 g

Cytrol Dust 150 g

Kód zboží: ART00919

Výrobce: PelGar s.r.o.

Dostupné množství: 11-50 ks

78,65 Kč (3,14 EUR)

65,00 Kč bez DPH (2,59 EUR)

Působí jako dotykový a požerový jed i proti skrytě žijícím škůdcům. Hmyz, který není zahuben ihned, je schopen ještě odnést poprach na svém těle do kolonie, a tím kontaminovat další jedince.

 • Účinný - rychlý "knockdown" a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách
 • Aktivní - hubí širokou škálu létajícího a lezoucího hmyzu
 • Snadno použitelný - aplikuje se přímo z foukačky nebo poprašovači.
 • Všestranný - působí na mastném a i lakovaném povrchu
 • Vyzkoušený - v pokusech Státního zdravotního ústavu, Národní referenční laboratoř, ČR v roce 2008
 • Nezávadný - bez organických rozpouštědel na bázi přírodních nosičů
 • Tuzemská výroba - včetně surovin, plnění a balení

Proti kterým škůdcům přípravek používáme:

 • obtížný lezoucí a létající hmyz: mravenci, vosy, švábovití, blechy, cvrčci, rybenky, mouchy, moli, kožojedi, masařky, klíšťata aj.
 • skladištní škůdci - pilousi, potemníci, lesáci, korovníci aj.
 • obtížný lezoucí a létající hmyz: mravenci, vosy, švábovití, blechy, cvrčci, rybenky, mouchy, moli, kožojedi, masařky, klíšťata aj.
 • skladištní škůdci - pilousi, potemníci, lesáci, korovníci aj.

Kde přípravek používáme:

 • v domácnostech, skládkách, veřejných i stravovacích budovách, sklepích, technických a skladovacích prostorách, sila, sýpky, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj., kde není možné provést postřik
Dávkování: 1-2 g / m2
Lezoucí hmyz : (mravenec, šváb, škvor, rus aj.):
Rovnoměrně poprášíme místa výskytu (praskliny, škvíry, podlahy apod.) a jejich přístupové cesty do vnitřních prostor obydlí.
Létající hmyz : (vosa, moucha, masařka, mol, komár aj.):
Popraš aplikujeme v  místech největšího výskytu (např. skládky, okolí popelnic) a všude tam, kde hmyz usedá. Dávku lze zvýšit na 2-6 g/m3

Výstražné symboly:
/files/fck_userfiles/image/symbols/cytrol-dust.png

Signální slovo:
Varování!


H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a oděv.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P405 Skladujte uzamčené.
P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Forma balení Plastová dóza

Účinná látka cypermethrin

Forma přípravku Popraš

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Hmotnost produktu 150 g

Zařazení přípravku Biocid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena