Profi

CIPEX 10E 1 l

Cena bez DPH 838,00 Kč
(32,98 EUR)
Cena s DPH 1 013,98 Kč
(39,90 EUR)
Kód zboží ART00737
Výrobce: BLEU LINE srl
Dostupné množství 11-50 l

Insekticidní přípravek pro profesionální použití, v podobě emulzního koncentrátu, určený k ředění vodou a k aplikaci postřikem proti létajícímu a lezoucímu hmyzu. Emulgovatelný insekticidní koncentrát, obsahující syntetický pyretroid cypermethrin zajišťující rychlý smrtící účinky a dlouhou reziduální účinnost. Přípravek obsahuje jen biologicky rozložitelná rozpustila, takže se z něj neuvolňují žádné nebezpečné vedlejší produkty rozkladu.

Přípravek CIPEX 10E je účinný proti létajícímu hmyzu jako jsou komáři, mouchy, vosy, pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci, zavíječi, moli aj., proti lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, blechy, mravenci, rybenky a dále proti klíšťatům. Přípravek může být aplikován proti těmto škůdcům v obytných, průmyslových, výrobních a zemědělských objektech. Ve vnitřních prostorách je zvláště vhodný k aplikaci na stěny místností, do škvír a mezer mezi stěnou a podlahou a ve vybavení místností, na rámy dveří a oken. Přípravek má silný vypuzovací účinek na rusy a šváby a brání pronikání mravenců dovnitř objektů. Přípravek lze používat k hubení dospělců komárů. ukrývajících se ve vegetaci na zahradách, v živých plotech, v křovinách a ve vysoké trávě.  


/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-neb-cipex.png

OZNAČENÍ RIZIK:
H 318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 12 ks
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma přípravku Koncentrát
Účinná látka cypermethrin
Objem 1 litr
Forma balení Láhev
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku