Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Cimetrol Super SG 500 ml

Novinka
Cimetrol Super SG 500 ml

Kód zboží: ART00973

Výrobce: PelGar s.r.o.

Dostupné množství: 11-50 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Prˇi´pravek kombinuje vy´hody mikrokapsuli´ rozpusˇteˇny´ch v suspenzi (dlouhodoby´ u´cˇinek) a vodni´ emulze (rychly´ u´cˇinek). Vysoka´ u´cˇinnost je da´na kombinaci´ ru°stove´ho regula´toru hmyzu (IGR) s akutneˇ pu°sobi´ci´mi pyrethroidni´mi la´tkami a metabolickou slozˇkou.?Cimetrol Super je vhodny´ pro pouzˇiti´ v obytny´ch, komercˇni´ch a vy´robni´ch prostora´ch vcˇetneˇ kuchyni´, hotelu°, studentsky´ch koleji´, ubytoven, zdravotnicky´ch zarˇi´zeni´ (s vy´jimkou pokoju° s lezˇi´ci´mi pacienty), vojensky´ch kasa´ren, potravina´rˇsky´ch skladu° a vy´roben.

?K male´ cˇa´sti celkove´ vody na rˇedeˇni´ se do postrˇikovacˇe (doporucˇujeme ni´zkotlake´ – max. tlak 1-2 bar) prˇida´ stanovena´ da´vka prˇi´pravku a po zami´cha´ni´ doda´ zby´vaji´ci´ voda do postrˇikove´ ji´chy. Vsˇe se du°kladneˇ promi´cha´. Natlakujte postrˇikovacˇ dle na´vodu vy´robce postrˇikovacˇe.?1 litr prˇipravene´ho roztoku postacˇi´ na 20 m2 osˇetrˇene´ho povrchu.

?NEPOUZˇI´VAT PRˇI´PRAVEK ZA PRˇI´TOMNOSTI ZVI´RˇAT, ZEJME´NA KOCˇEK.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)?
Akutní toxicita (orální), kategorie 4 H302?
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319
?Karcinogenita, kategorie 2 H351?
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 2 H371?
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest H335?
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 H373?
Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 H400?
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 H410


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H302 - Zdraví škodlivý při požití.?
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.?
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.?
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny (při požití).?
H371 - Může způsobit poškození orgánů (nervový systém) (při vdechnutí).?
H373 - Může způsobit poškození orgánů (nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici (při požití).?
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.?
P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.?
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte Kůže.?
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.?
P308+P311 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.?
P280 - Používejte ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít, ochranné rukavice.?
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.?
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.?
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.?
P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.?
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.?
P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.?
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.?
P330 - Vypláchněte ústa.?
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.?
P391 - Uniklý produkt seberte.?
P405 - Skladujte uzamčené.?
P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.?
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

/files/fck_userfiles/image/symbols/Cimetrol-super.png

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Forma balení Láhev

Skupiny Profesionál

Objem 0,5 l

Účinná látka cypermethrin, tetrametrin, PBO, pyriproxyfen

Forma přípravku Koncentrát

Zařazení PROFI

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Počet kusů v balení pro větší odběr 10 ks

Zařazení přípravku Biocid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena