Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PYREGREEN 5.0

PYREGREEN 5.0

Kód zboží: ART00908

Výrobce: ORMA S.R.L.

Dostupné množství: 51-100 l

2 422,42 Kč (95,71 EUR)

2 002,00 Kč bez DPH (79,10 EUR)

Koncentrovaný kapalný insekticid na bázi pyretrinu s rostlinným rozpouštědlem. Použití tohoto typu rozpouštědla ve směsi neovlivňuje aktivitu přípravku. Má rychlý knock-down efekt a je indikován pro nezbytkové zacházení při veřejném, průmyslovém a domácím použití. Může být použit proti létajícímu hmyzu (např. mouchy, komáry, tygří komáři atd.) a lezoucímu hmyzu (jako jsou mravenci, švábi, moly, můry atd.).

/files/fck_userfiles/image/symbols/pyregreen.png

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Účinná látka Chrysanthemum cinerariaefolium ext.

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo MZDR 20257/2020/OBP

Forma balení Láhev

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Forma přípravku Koncentrát

Objem 1 litr

Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks

Typ přípravku Insekticid

Množství účinné látky 50%

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nově naskladněno

Objímka pro T staničku GRIGIO

Objímka pro T staničku GRIGIO

Deratizační stanička typ T GRIGIO šedá

Deratizační stanička typ T GRIGIO šedá

Tlakový postřikovač PRO 5 (5 litrů, 3 bary)

Tlakový postřikovač PRO 5 (5 litrů, 3 bary)

PERMEX 22 E 1 l

PERMEX 22 E 1 l

Vytvořil: logo

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena