Profi

Imidasect gel švábi

Cena bez DPH 570,00 Kč
(22,69 EUR)
Cena s DPH 689,70 Kč
(27,45 EUR)
Kód zboží ART00471
Výrobce: Sharda Cropchem Limited
Dostupné množství 11-50 ks

Insekticidní nástraha ve formě gelu k přímému použití proti rusu domácímu (Blattella germanica), švábu obecnému (Blatta orientalis), švábu hnědopásému (Supella longipalpa) a švábu americkému (Periplaneta amaricana) a jejich nymfám.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku..
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v súlade s platnou legislatívou.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Cílový druh Švábovití
Forma přípravku Gel
Účinná látka Imidacloprid
Forma balení Tuba
Typ přípravku Insekticid
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku