Profi

Deltasect SC 500 ml

Cena bez DPH 1 157,00 Kč
(45,53 EUR)
Cena s DPH 1 399,97 Kč
(55,10 EUR)
Kód zboží ART00771
Výrobce: Sharda Cropchem Limited
Dostupné množství 11-50 ks
  • Popis

Emulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát(SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiku, proti dospělým komárům, švábům, mouchám a mravencům.

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky


Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí P391 - Uniklý produkt seberte P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku


EUH-věty:
EUH208 - Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)(55965-84-9), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5). Může vyvolat alergickou reakciPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Počet kusů v balení pro větší odběr 12 ks
Objem 0,5 l
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz, švábovití
Forma přípravku Koncentrát
Účinná látka deltamethrin
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku