Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Deltasect SC 500 ml

Profi
Deltasect SC 500 ml

Kód zboží: ART00771

Výrobce: Sharda Cropchem Limited

Dostupné množství: 6-10 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Emulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát(SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiku, proti dospělým komárům, švábům, mouchám a mravencům.

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky


Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí P391 - Uniklý produkt seberte P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku


EUH-věty:
EUH208 - Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)(55965-84-9), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5). Může vyvolat alergickou reakci

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Objem 0,5 l

Účinná látka deltamethrin

Forma přípravku Koncentrát

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz, švábovití

Počet kusů v balení pro větší odběr 12 ks

Typ přípravku Insekticid

Zařazení přípravku Biocid

Sleva 10

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena