Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Actellic Smoke Generator 2.0

Profi
Actellic Smoke Generator 2.0

Kód zboží: ART00918

Výrobce: PelGar s.r.o.

Dostupné množství: 11-50 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Dýmovnice je účinná na širokou škálu skladištních škůdců (roztoč moučný, potemník hnědý, lesák skladištní a jiní volně lezoucí či létající škůdci). Hubí veškerá stadia hmyzu kromě vajíček . Účinná látka je organofosfát. Přípravek je hydrolyzován silnými kyselinami a zásadami, není korozivní vůči mosazi, nerezu a hliníku. Nepoškozuje nylon a polyetylén. Prostory pro skladování produktů (pšenice, ječmen, proso, oves, pohanka, kukuřičná rýže,triticale, jáhly, čirok a žito) by měly být ošetřené proti škůdcům v pozdním jaru či počátkem léta. Nejzažší termín pro aplikaci je těsně před sklizní obilí. Pokud je zamoření škůdci velmi intenzivní, opakuje se stejný postup po 6 týdnech tak, aby poslední aplikace byla provedena před sklizní.

Přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti II. stupně podle zákona 326/2004!

Výstražné symboly:
/files/fck_userfiles/image/symbols/actelic-smoke.png

Signální slovo:
Varování!

Klasifikace podle nařízení EU:
Flam Sol.2
Acute Tox 4
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H-věty:
H228 Hořlavá tuhá látka.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.H228 Hořlavá tuhá látka.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

P-věty:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P370 +P378: V případě požáru: malé požáry lze hasit pěnou CO2, v případ nebezpečí z prodlení vodou, halogenovým přístrojem. Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPo 3 Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřované prostory.
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Forma balení Krabička

Skupiny Profesionál

Účinná látka pirimifos-methyl (ISO) 225 g/kg-1

Forma přípravku Dýmovnice

Zařazení PROFI

Cílový druh Skladištní škůdci

Hmotnost produktu 90 g

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo 5115-05115-0

Zařazení přípravku Přípravek na ochranu rostlin

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena