Rodimur parafinát 300 g - jed na myši a potkany

Cena bez DPH 76,00 Kč
(2,95 EUR)
Cena s DPH 91,96 Kč
(3,57 EUR)
Kód zboží ART00651
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupné množství 11-50 ks
Tento produkt nelze zakoupit
  • Popis

Deratizační nástraha ve formě modře zbarvených voskových bloků proti škodlivým hlodavcům jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí. Požití jedné dávky hlodavcem je dostačující k jeho usmrcení. Přípravek je účinný i proti hlodavcům, odolným k jiným antikoagulantům.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Používejte pouze podle návodu k použití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P401 Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv nebo nápojů
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah a obal prostřednictvím licencovaného odpadu.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Parafinové bloky
Účinná látka difenacoum
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost produktu 20 g
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku