Profi

Rodimur parafinát 20 g (10 kg)

Kód zboží ART00663
Výrobce: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Dostupné množství 11-50 kg
Tento produkt nelze zakoupit

Deratizační nástraha ve formě modře zbarvených voskových bloků proti škodlivým hlodavcům jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí. Požití jedné dávky hlodavcem je dostačující k jeho usmrcení. Přípravek je účinný i proti hlodavcům, odolným k jiným antikoagulantům.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png
Označení rizik:
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 10 kg
Výška 30 mm
Délka 50 mm
Forma přípravku Parafinové bloky
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Účinná látka difenacoum
Zařazení PROFI
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku