Profi

Rodimur parafinát 20 g (10 kg)

Cena bez DPH 147,00 Kč
(5,82 EUR)
Cena s DPH 177,87 Kč
(7,04 EUR)
Kód zboží ART00663
Výrobce: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A.
Dostupné množství více než 100 kg
  • Popis

Deratizační nástraha ve formě modře zbarvených voskových bloků proti škodlivým hlodavcům jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí. Požití jedné dávky hlodavcem je dostačující k jeho usmrcení. Přípravek je účinný i proti hlodavcům, odolným k jiným antikoagulantům.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png
Označení rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P401 Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv nebo nápojů
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah a obal prostřednictvím licencovaného odpadu.

Pro domácí a hospodářská zvířata a necílové organismy je nebezpečný. Zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 10 kg
Výška 30 mm
Délka 50 mm
Forma přípravku Parafinové bloky
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Účinná látka difenacoum
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku