Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Racumin Foam

Novinka Doporučujeme
Racumin Foam

Kód zboží: ART00976

Výrobce: Bayer CropScience S.A.

Dostupné množství: 1-5 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Rodenticidní nástraha ve formě pěny v tlakové láhvi pro profesionální použití určená k hubení škodlivých hlodavců ve vnitřních prostorech. Nástraha je připravena k přímému použití.

Účinná látka: kumatetralyl (ISO) 4,062 g/kg

Parametry produktu Racumin Foam®

Označení rizik

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Preventivní opatření

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte aninespalujte ani po použití.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P309+P311 Při expozici nebo necítíte-li se dobře: VolejteTOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOnebo lékaře.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

/files/fck_userfiles/image/symbols/flame_warning.png

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Účinná látka kumatetralyl

Typ přípravku Rodenticid

Skupiny Profesionál

Zařazení PROFI

Počet kusů v balení pro větší odběr 6 ks

Objem 0,5 l

Forma přípravku Pěna

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-2014-0036

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Forma balení Sprej

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena