Profi Na objednávku

PROTECT SEWER s očkem voskovaný 75g

Kód zboží ART00683
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupnost Na objednávku
Tento produkt je dostupný pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte.

Nástraha ve formě voskového bloku k použití do kanalizační sítě s očkem, na hubení potkanů s ochranou Bitrex. Cena za 1 kg

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavky

 Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Forma balení Papírová krabice
Účinná látka bromadiolon
Forma přípravku Parafinové bloky
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Hmotnost produktu 75 g
Počet kusů v balení pro větší odběr 100 ks
Zařazení PROFI

Alternativní zboží

Nástraha ve formě voskového bloku k použití do kanalizační s...
Cena s DPH 35,09 Kč
Cena bez DPH 29,00 Kč
S DPH: 1,35 EUR Bez DPH: 1,12 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku