Novinka Profi

MUSKIL WB-50F FLUO-NP

Kód zboží ART00861
Výrobce: ZAPI S.p.A.
Dostupné množství více než 500 kg
Tento produkt je dostupný pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte.

Rodenticidní nástraha k přímému použití ve formě bloku k hubení myši domácí a potkana obecného uvnitř budov a ve venkovních prostorách kolem budov; na venkovních otevřených plochách a na skládkách odpadu (pouze potkan potkan obecný) - POUZE PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY.

MUSKIL WB-50F je dvousložková patentovaná rodenticidní nástraha ve formě voskových bloku po 20 g (volné bloky), založená na kombinovaném spojení dvou antikoagulačních účinných látek druhé generace, bromadiolonu a difenakumu, vyváženém tak, aby produktu umožnil efektivní účinek na hubení myši domácí (Mus musculus) a potkana obecného (Rattus norvegicus) ve všech vývojových stádiích (dospělí jedinci a mláďata).

Díky jeho způsobu působení dochází k smrti hlodavců bez vyvolání podezření vůči nástraze u ostatních clenu kolonie.

Blok je formulován technologií FLUO-NP®: díky technologii fluorescenčních pigmentů muže být nástraha snadno identifikována i při špatných světelných podmínkách, pokud je osvětlena UV lampou. Po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasné viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců.

Nástraha ve formě bloku obsahuje cukry a složky potravinového původu, což ji činí atraktivní pro výše uvedené druhy hlodavců. Mnohočetné hrany bloku usnadňují konzumaci nástrahy, díky přirozené schopnosti hlodavců ohlodávat a obsah parafínu dělá nástrahu obzvlášť odolnou a vhodnou pro použití ve vlhkých podmínkách.

MUSKIL WB-50F má jedinečné složení (evropský patent c. 2 090 164 B1) vyvinuté tak, aby se využila výhoda kombinace dvou účinných látek na masivní kontrolu výše uvedených druhu hlodavců.

MUSKIL WB-50F má středový otvor, který umožnuje jeho pevné ukotvení v deratizačních staničkách.

Tato vlastnost umožnuje sledovat spotřebu nástrahy a snižuje možnost, že nástraha bude odtažena z deratizačních staniček pryč.

Přípravek obsahuje horkou látku (Denatonium - benzoát), která pomáhá předcházet konzumaci lidmi.

MUSKIL WB-50 lze používat ve venkovských, civilních a průmyslových budovách (včetně skladů, lodí), v domech, sklepích, garážích, šatnících a v jejich okolí. Muže být použit i v závodech na rozvod elektrické energie a v dopravních prostředcích.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánu (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobré, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňkové věty o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol -3(2H)-on. Muže vyvolat alergickou reakci.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.pngPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Vlastnosti Fluorescenční
Zařazení přípravku Biocid
Hmotnost balení 10 kg
Hmotnost produktu 20 g
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Zařazení PROFI
Forma přípravku Parafinové bloky
Účinná látka bromadiolon 0,0025%, difenacoum 0,0025%
Forma balení Papírová krabice
Typ přípravku Rodenticid

Příslušenství

Základní plastová deratizační stanička vhodná pro umístění n...
Cena s DPH 12,10 Kč
Cena bez DPH 10,00 Kč
S DPH: 0,47 EUR Bez DPH: 0,39 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 125,84 Kč
Cena bez DPH 104,00 Kč
S DPH: 4,93 EUR Bez DPH: 4,07 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 137,94 Kč
Cena bez DPH 114,00 Kč
S DPH: 5,40 EUR Bez DPH: 4,46 EUR
Plastová deratizační stanička na potkany černé barvy vhodná ...
Cena s DPH 199,65 Kč
Cena bez DPH 165,00 Kč
S DPH: 7,82 EUR Bez DPH: 6,46 EUR
Deratizační uzamykatelná stanička z tvrdého průhledného plas...
Cena s DPH 29,04 Kč
Cena bez DPH 24,00 Kč
S DPH: 1,14 EUR Bez DPH: 0,94 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku