Profi

KILRAT Plus požerová nástraha ve formě extrudované kostky 25 g 10 kg

Kód zboží ART00798
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství více než 100 kg
Objednáno více než 200 kg
Termín dodání 01/2020
Tento produkt je dostupný pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte.

KILRAT ® plus vyniká svojí odolností proti vlhku a je vhodný do vlhkých prostor jako kanalizace, sklepy apod. Svým složením je pro myši a potkany vysoce atraktivní, podporuje hlodání. Účinná látka s tzv. účinkem na druhý den, zaručuje spolehlivou a rychlou účinnost přípravku, hlodavci nepoznají, že konzumují nebezpečnou látku a ochranná látka BITREX zabraňuje náhodnému požití. Lehce kontrolovatelný požer podle stop na kostce. Velmi dobrý odběr ze strany hlodavců. Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie: 
toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kat 2, reprodukční toxicita kat 1B

Označení rizik :
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavkyPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Forma přípravku Extrudované kostky
Číslo povolení/oznámení CZ-0016150-0000
Forma balení Kbelík
Účinná látka brodifacoum
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Výška 25 mm
Délka 30 mm
Hmotnost balení 10 kg
Typ přípravku Rodenticid
Zařazení přípravku Biocid
Zařazení PROFI

Příslušenství

Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 125,84 Kč
Cena bez DPH 104,00 Kč
S DPH: 4,93 EUR Bez DPH: 4,07 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 137,94 Kč
Cena bez DPH 114,00 Kč
S DPH: 5,40 EUR Bez DPH: 4,46 EUR
Plastová deratizační stanička na potkany černé barvy vhodná ...
Cena s DPH 199,65 Kč
Cena bez DPH 165,00 Kč
S DPH: 7,82 EUR Bez DPH: 6,46 EUR
Pro vnitřní i venkovní umístění: ekonomické, účinné a bezpeč...
Cena s DPH 256,52 Kč
Cena bez DPH 212,00 Kč
S DPH: 10,05 EUR Bez DPH: 8,30 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku