Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

KILRAT Plus pasta 5 kg

Doporučujeme Profi
KILRAT Plus pasta 5 kg

Kód zboží: ART00672

Výrobce: Bábolna Bio Zrt.

Dostupné množství: 6-10 ks

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

KILRAT ® plus vyniká svojí vůní a svým složením je pro myši a potkany vysoce atraktivní. Účinná látka s tzv. účinkem na druhý den, zaručuje spolehlivou a rychlou účinnost přípravku, hlodavci nepoznají, že konzumují nebezpečnou látku a ochranná látka BITREX zabraňuje náhodnému požití. Doporučuje se použít v místech, kde mají hlodavci dostatek jiné potravy. Lehce kontrolovatelný požer. Velmi dobrý odběr ze strany hlodavců.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie: 
toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kat 2, reprodukční toxicita kat 1B

Označení rizik :
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavky

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Typ přípravku Rodenticid

Cílový druh Myši, potkani, krysy

Forma balení Kbelík

Forma přípravku Těstovinové sáčky

Účinná látka brodifacoum

Číslo povolení/oznámení/evidenční číslo CZ-0016209-0000

Zařazení PROFI

Zařazení přípravku Biocid

Množství účinné látky 0,005%

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena