Profi

Deration G 7 kg kbelík

Cena bez DPH 441,00 Kč
(17,45 EUR)
Cena s DPH 533,61 Kč
(21,12 EUR)
Kód zboží ART00645
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupné množství 1-5 ks

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí obsahující rybí moučku, balená v sáčcích, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P302+352 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P405 Skladujte uzamčené.
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma balení Plastová nádoba
Forma přípravku Granule
Účinná látka bromadiolon
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku