Profi

Deralan G s rybí moučkou 7 kg kbelík

Cena bez DPH 472,00 Kč
(18,15 EUR)
Cena s DPH 571,12 Kč
(21,97 EUR)
Kód zboží ART00647
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupné množství 1-5 ks

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Obsahuje pro hlodavce velmi atraktivní rybí moučku!

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

Označení rizik
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P308+313F PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavkyPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma balení Plastová nádoba
Forma přípravku Granule
Účinná látka bromadiolon
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku