Profi

Deration G

Cena bez DPH 52,00 Kč
(2,04 EUR)
Cena s DPH 62,92 Kč
(2,47 EUR)
Kód zboží ART00654
Výrobce: Colkim srl
Dostupné množství více než 1000kg
Objednáno více než 1000kg
Termín dodání 04/2018

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí obsahující rybí moučku, balená v sáčcích, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P302+352 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P405 Skladujte uzamčené.
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 20 kg
Forma balení Pytel
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Granule
Účinná látka bromadiolon
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku