Na objednávku

Deralan - G (sáčkovaný)

Kód zboží ART00648
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupnost Na objednávku
Tento produkt je dostupný pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte.

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Obsahuje pro hlodavce velmi atraktivní rybí moučku!  Cena za 1 kg.


V případě, že není skladem, zkontrolujte stav skladu u Deralan G (viz dole) a v pokud je položka skladem v dostatečném množství, můžete si produkt objednat. Na základě objednávky bude poté doskladněn.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

Označení rizik
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P308+313F PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavkyPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Granule
Účinná látka bromadiolon
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 20 kg
Forma balení Pytel
Zařazení PROFI
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku