Profi

BROCUM sáčky

Cena bez DPH 117,00 Kč
(4,59 EUR)
Cena s DPH 141,60 Kč
(5,55 EUR)
Kód zboží ART00655
Výrobce: Colkim srl
Dostupné množství více než 2000kg
Objednáno více než 2000kg
Termín dodání 02/2018

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě pasty, balená v sáčcích z jedlého papíru, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Každý sáček obsahuje 20 g nástrahy. Nástraha obsahuje hořkou substanci (Bitrex), která neodpuzuje hlodavce, ale brání náhodnému požití lidmi, zejména dětmi.  Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 20 kg
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Těstovinové sáčky
Účinná látka brodifacoum
Číslo povolení/oznámení CZ-2015-0008
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku