Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

FungiTOL dezinfekce povrchů 0,75l

FungiTOL dezinfekce povrchů 0,75l

Kód zboží: ART00903

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.

Dostupné množství: 11-50 ks

116,16 Kč (4,58 EUR)

96,00 Kč bez DPH (3,79 EUR)

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci ploch a povrchů otřením nebo postřikem

  • FungiTOL dezinfekce povrchů je biocidní přípravek oznámený na Ministerstvu zdravotnictví České republiky
  • Profesionální i neprofesionální použití
  • Typ přípravku: 02-Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
  • Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami

Spektrum účinnosti přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-warning.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Typ přípravku Desinfekční přípravek

Objem 0,75 l

Forma přípravku Kapalina

Forma balení Plastová nádoba

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena