Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Dosanin P 1 litr

Dosanin P 1 litr

Kód zboží: ART00176

Výrobce: PROXIMA PLUS spol. s r.o.

Dostupnost: Není skladem

Hlídací pes

137,94 Kč (5,58 EUR)

114,00 Kč bez DPH (4,61 EUR)

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy a předměty Dezinfekční účinek: baktericidní fungicidní(mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby) virucidní Oblast použití: • Potravinářské provozy – malé a velkokapacitní výrobny, pekárny, cukrárenská výroba, lahůdky, zmrzlina, konzervárny, mlékárny, masné provozy, nápojový průmysl, zpracování ryb, likérky, škrobárny, zpracování brambor, skladování a prodej potravin • Gastro provozy – jídelny, školní stravování, hotely, restaurace • Výrobní linky a stroje, zařízení a jejich části, pracovní nástroje, potrubní systémy, chladírenská zařízení,zmrzlinové a šlehačkové stroje • Čištění a dezinfekce vozidel • Myčky, podlahové mycí stroje a automaty,tlakové stroje,zpěňovací zařízení • Likvidace plísní

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.
P280 Používejte vhodné ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Cílový druh Bakterie, houby, viry

Forma přípravku Koncentrát

Objem 1 litr

Forma balení Kanystr

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Alternativní Zobrazit vše

Dosanin P 5 litrů

Dosanin P 5 litrů

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy…

695,75 Kč

575,00 bez DPH

Detail

Nově naskladněno

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR MAXX Plus 80 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR FORTE 25% spray XXL 300 ml

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

PREDATOR 3D 500 ml mechanický rozprašovač

Vytvořil: Shopix by BOOTIQ Group

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena