Dosanin P 1 litr

Cena bez DPH 114,00 Kč
(4,53 EUR)
Cena s DPH 137,94 Kč
(5,48 EUR)
Kód zboží ART00176
Výrobce: PROXIMA PLUS spol. s r.o.
Dostupné množství 1-5 ks
  • Popis

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy a předměty Dezinfekční účinek: baktericidní fungicidní(mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby) virucidní Oblast použití: • Potravinářské provozy – malé a velkokapacitní výrobny, pekárny, cukrárenská výroba, lahůdky, zmrzlina, konzervárny, mlékárny, masné provozy, nápojový průmysl, zpracování ryb, likérky, škrobárny, zpracování brambor, skladování a prodej potravin • Gastro provozy – jídelny, školní stravování, hotely, restaurace • Výrobní linky a stroje, zařízení a jejich části, pracovní nástroje, potrubní systémy, chladírenská zařízení,zmrzlinové a šlehačkové stroje • Čištění a dezinfekce vozidel • Myčky, podlahové mycí stroje a automaty,tlakové stroje,zpěňovací zařízení • Likvidace plísní

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.
P280 Používejte vhodné ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Cílový druh Bakterie, houby, viry
Forma přípravku Koncentrát
Objem 1 litr
Forma balení Kanystr
Zařazení přípravku Biocid

Alternativní zboží

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy a...
Cena s DPH 695,75 Kč
Cena bez DPH 575,00 Kč
S DPH: 27,64 EUR Bez DPH: 22,84 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku