Dosanin D 5 litrů

Cena bez DPH 587,00 Kč
(23,04 EUR)
Cena s DPH 710,27 Kč
(27,88 EUR)
Kód zboží ART00175
Výrobce: PROXIMA PLUS spol. s r.o.
Dostupné množství 1-5 ks
Tento produkt nelze zakoupit
  • Popis

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy a předměty – dezinfekce kontaminaci plísněmi Dezinfekční účinek: baktericidní fungicidní(mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby) virucidní Oblast použití: • Plochy,povrchy,předměty v zemědělské a veterinární oblasti,stáje,klece,boxy pro zvířata,voliéry,sklad. prostory,dezinfekce asanačních provozů • Potravinářské provozy – malé a velkokapacitní výrobny,pekárny,cukrárenská výroba,lahůdky,zmrzlina,konzervárny,mlékárny,masné provozy,nápojový průmysl,zpracování ryb,likérky,škrobárny,zpracování brambor, • Vzduchotechnika • Čištění a dezinfekce vozidel - dopravní technika,vozidla,přepravní kontejnery • Aplikace prostřednictvím zpěňovacího zařízení,ručního a motor.postřiku,a vyvíječe aerosolu • Likvidace plísní

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.
P280 Používejte vhodné ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Objem 5 l
Forma přípravku Koncentrát
Forma balení Kanystr
Cílový druh Bakterie, houby, viry
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku