Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

Dosanin D 1 litr

Dosanin D 1 litr

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy a předměty – dezinfekce kontaminaci plísněmi Dezinfekční účinek: baktericidní fungicidní(mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby) virucidní Oblast použití: • Plochy,povrchy,předměty v zemědělské a veterinární oblasti,stáje,klece,boxy pro zvířata,voliéry,sklad. prostory,dezinfekce asanačních provozů • Potravinářské provozy – malé a velkokapacitní výrobny,pekárny,cukrárenská výroba,lahůdky,zmrzlina,konzervárny,mlékárny,masné provozy,nápojový průmysl,zpracování ryb,likérky,škrobárny,zpracování brambor, • Vzduchotechnika • Čištění a dezinfekce vozidel - dopravní technika,vozidla,přepravní kontejnery • Aplikace prostřednictvím zpěňovacího zařízení,ručního a motor.postřiku,a vyvíječe aerosolu • Likvidace plísní

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dosanin.png

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.
P280 Používejte vhodné ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Kód zboží: ART00174

Výrobce: PROXIMA PLUS spol. s r.o.

Dostupnost: Není skladem

Hlídací pes

142,78 Kč (5,23 EUR)

118,00 Kč bez DPH (4,32 EUR)

Technické informace

Zařazení přípravku Biocid

Cílový druh Bakterie, houby, viry

Forma přípravku Koncentrát

Objem 1 litr

Forma balení Kanystr

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Alternativní Zobrazit vše

Dosanin D 5 litrů

Dosanin D 5 litrů

– tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy…

710,27 Kč

587,00 bez DPH

Detail

Nově naskladněno

Deltasect SC 500 ml

Deltasect SC 500 ml

Imidasect gel mravenci

Imidasect gel mravenci

Imidasect gel švábi

Imidasect gel švábi

NARA BLOK 20 ks - mango (bezalergenní návnada)

NARA BLOK 20 ks - mango (bezalergenní návnada)

Vytvořil: logo

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena