Profi Výprodej

PESTSTOP PERM 25 CS

Cena bez DPH 1 811,00 Kč
(69,65 EUR)
Cena s DPH 2 191,31 Kč
(84,28 EUR)
Kód zboží ART00415
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupnost Není skladem
Tento produkt nelze zakoupit

Peststop® Perm 25 CS je mikroenkapsulovaná suspense insekticidu vhodná k použití proti širokému spektru skrytě žijících druhů lezoucího hmyzu a členovců, stejně jako proti létajícímu hmyzu. Díky mikroenkapsulaci má přípravek prodlouženou dobu účinnosti (reziduální účinnosti). Vhodný ve vnitřních prostorech proti rusům a švábům, štěnicím, mravencům, rybenkám, mnohonožkám, blechám, apod. A proti létajícímu hmyzu jako jsou mouchy, komáři, zavíječi apod.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-neb_pros.png

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P280f Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P363 Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.
P273 Zamezte uvolnění do životního prostředí
P391 Uniklý přípravek shromážděte
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Objem 1 litr
Účinná látka permethrin
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma balení Plastová nádoba
Forma přípravku Koncentrát
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku