Zboží bylo přidáno do košíkuKošíkx

x
0 Kč kosik 0
MENU
Kategoriesipka Akcesipka

Nově naskladněno

Novinka

Akce

Doporučujeme

Nejprodávanější

Výprodej

Dokumentace
k produktům ke stažení

PESTSTOP COMBI 8 CS

Profi
PESTSTOP COMBI 8 CS

Kód zboží: ART00789

Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.

Dostupné množství: 1-5 l

Pouze pro profesionály, přihlašte se nebo se registrujte a vyčkejte na naši výzvu.

Mikrokapsulovaná formulace zaručuje přípravku okamžitou a zároveň dlouhotrvající účinnost na všech typech povrchů. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-7-9.png

Označení rizik
H317 Může působit alergickou reakci kůže
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Preventivní opatření
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302 + P352 PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo tvorbě vyrážky: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Dokumentace ke stažení

Technické informace

Typ přípravku Insekticid

Objem 1 litr

Účinná látka Permetrin, cypermetrin, PBO

Forma přípravku Koncentrát

Forma balení Plastová nádoba

Cílový druh Lezoucí i létající hmyz

Zařazení přípravku Biocid

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vytvořil: logo

© 2020 SLOM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena