Profi

PESTSTOP B Dýmové tablety

Cena bez DPH 554,00 Kč
(21,70 EUR)
Cena s DPH 670,34 Kč
(26,25 EUR)
Kód zboží ART00666
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství více než 100 ks
Objednáno 51-100 ks
Termín dodání 01/2020

Formulace přípravku zaručuje okamžitou a jednoduchou aplikaci v těžce přístupných, uzavřených prostorách. Doporučujeme použít v kombinaci s postřikem. Vyprodukovaný dým vžene hmyz do aplikovaného postřiku. Proti štěnicím použít pouze jako doplňující přípravek k postřiku a mechanické očistě! Pokládat na nehořlavou podložku! Cena je za 1 krabičku, jež obsahuje 5 ks

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-7-9.png

Označení rizik
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může působit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Aby se zabránilo rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, používejte v souladu s návodem k použití.


Preventivní opatření
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít 
P308 + P311 Při expozici nebo podezření na ni: Kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpadPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Forma balení Krabička
Forma přípravku Tablety
Účinná látka cypermethrin
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz, švábovití
Zařazení přípravku Biocid
Počet kusů v balení 5 tablet (dýmovnic)
Počet kusů v balení pro větší odběr 32 krabiček v krabici
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku