Profi

PESTSTOP B 16 EC

Cena bez DPH 3 136,00 Kč
(122,29 EUR)
Cena s DPH 3 794,56 Kč
(147,96 EUR)
Kód zboží ART00671
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství 6-10 l
Tento produkt nelze zakoupit

Moderní, vypuzující emulzní koncentrát zaručuje účinnou ochranu od škodlivého lezoucího hmyzu v uzavřených prostorách. Vhodný pro švábovitý hmyz, ploštice, mravence, blechy apod. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-peststop16.png

Označení rizik
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Preventivní opatření
P261 Vyvarujte se vdechování sprej.
P301 + P310 IF PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpadPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Insekticid
Účinná látka d-tetrametrin - cifenotrin
Objem 1 litr
Cílový druh Lezoucí i létající hmyz
Forma přípravku Koncentrát
Forma balení Plastová nádoba
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku